ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O- NET) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและแนวทางพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน คั่นภาคผนวก คำนำ คำรับรอง คิดคะแนนสมศ54 ปก ภาคผนวก ส่วนที่ 2_กรอบแนวคิด ส่วนที่ 3_แนวทางการดำเนินงาน ส่วนที่ 4_สรุปผล ส่วนที่1_บทนำ

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: