Download

  • 16/05/2555  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  download
  • 16/05/2555  ผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2554  download
  • 15/05/2555  เอกสารประกอบบรรยายCoaching download
  • 14/04/2555  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล download
  • 10/02/2555 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปกหลักสูตรแกนกลาง  สารบัญ  หลักสูตรหน้า 1-113    หลักสูตร 114-209
  • 08/01/2555 รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนนคืออะไร download
  • 06/01/2555 ตัวอย่างแบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยการใช้รูบริกส์ (rubrics score)สาระภาษาไทย download
  • 06/01/2555 ตัวอย่างแบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้รูบริกส์ (Rubrics score)สาระวิทยาศาสตร์  download
Advertisements
  1. #1 by นายเวิร์ดเพรส on พฤษภาคม 15, 2012 - 8:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: