คำศัพท์New Say Hello ป.1-6

Download คำศัพท์New Say Hello ป.1-6 คำศัพท์ ป.1 คำศัพท์ ป.2 คำศัพท์ ป.3 คำศัพท์ ป.4 คำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.6 (ครบ) คำศัพท์ ป.6(ไม่ครบ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O- NET) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและแนวทางพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน คั่นภาคผนวก คำนำ คำรับรอง คิดคะแนนสมศ54 ปก ภาคผนวก ส่วนที่ 2_กรอบแนวคิด ส่วนที่ 3_แนวทางการดำเนินงาน ส่วนที่ 4_สรุปผล ส่วนที่1_บทนำ

ใส่ความเห็น

คู่มือการสอบ LAS

Las 3

ใส่ความเห็น

ส่งกระดาษคำตอบ ป.2 ป.5 ม. 2

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น (Local Assesment) ปีการศึกษา
๒๕๕๕ ส่งกระดาษคำตอบ ป.2 ป.5 ม. 2  paper

ใส่ความเห็น

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

network 1   network 8 network 9  network 3 network 4 network 5 network 6 network 7 Network 2

ใส่ความเห็น

ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น (Local Assesment) ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น  (Local Assessment)  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่างคำส่ัง Las 55

ใส่ความเห็น

คู่มือการจัดสอบ NT

Download   คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2555

ใส่ความเห็น